Pojištění a revize

07.10.2020

Neudržované komíny, krby a kotle ústředního topení spolu s lidskou nedbalostí či zkratem v elektroinstalaci jsou nejčastějšími příčinami požárů. Allianz pojišťovna za loňský rok eviduje 412 požárů a jenom za prvních osm měsíců tohoto roku jich klienti nahlásili už 245. Pokud dojde k požáru, vyžadujeme po klientovi dokument o revizi komínu, respektive záznamy o kontrolách spalinových cest. Automaticky to ale neznamená, že tomu, kdo jej nemá, pojistné plnění krátíme. Vždy nás zajímá příčina požáru a především to, zda nebyl založený úmyslně.


Pokud byla újma zaviněna nebo zvýšena hrubou nedbalostí pojištěného, osoby jemu blízké, osoby žijící s ním ve společné domácnosti, oprávněné osoby nebo jiné osoby, jednající z podnětu někoho z nich, snížíme pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto jednání na rozsah naší povinnosti plnit. U pojištění budovy nebo domácnosti dále nehradíme škody způsobené: 

  •  tím, že domácnost nebo budova k trvalému bydlení nebyly déle než 60 dní před vznikem události trvale obývané, a to mělo vliv na vznik nebo zvětšení rozsahu škody
  • nesprávným technologickým postupem stavebních prací, jejich vadným provedením nebo jejich prováděním za nevhodných klimatických podmínek
  • pojištění se také nevztahuje na jakékoliv následné finanční škody vyplývající ze škody na věci 

Hrubá nedbalost je závažné porušení právních předpisů (např. protipožárních, bezpečnostních), které způsobilo újmu nebo zvětšení jejích následků. 

Tipy pro vás

Zajišťujte pravidelné čištění komína. Nejenže za neplnění této zákonné povinnosti hrozí pokuty, ale i nebezpečí vznícení sazí je vysoce reálné. Takovýchto požárů vznikne v ČR ročně dokonce 1,5krát více, než tu na silnicích zemře lidí. Přesné informace o požadované frekvenci čistění naleznete v aktuální vyhlášce, může to být i několikrát ročně. Doporučujeme také pravidelnou revizi kotlů, ke které se též může vztahovat legislativní povinnost ji provádět. 

Nechte si zkontrolovat rozvody

Jste-li vlastníkem bytu, pravidelná revize elektrických rozvodů není vyžadována. Je však doporučována, a to v intervalu jednou za pět let. Je to vaše záruka toho, že máte vše v pořádku, že se doma můžete cítit bezpečně a že v případě vzniklé škody nebude pojišťovna dělat problémy. Jste-li majitelem domu, je důležitá revize bleskosvodu neboli hromosvodu. Máte-li toto elektrické zařízení pořízené do 1. února 2009, je u něj vyžadována revize jednou za pět let. Pouze u objektů z hořlavých materiálů je tato frekvence každé dva roky. Máte-li bleskosvod zřízený po uvedeném datu, je u něj důležitá vizuální kontrola jednou za dva roky a celková revize po čtyřech letech.

Revize plynu

Jste-li vlastníky rodinného domu či bytu a využíváte-li v nich plyn, ani v tomto případě není revize vyžadována. Ve vlastním zájmu byste ale tyto kontroly měli jednou za tři roky absolvovat, jelikož vám razítko od revizního technika může ušetřit spoustu trápení a také peněz. 

Revize komínu a spalinových cest

Četnost kontrol čištění a revizí komínů závisí na výkonu spotřebiče paliv a na skupenství paliva, které používáte. Nejčastěji jsou u pevných a kapalných paliv ty s výkonem do 50 kW, u nichž je nezbytné čistit komín třikrát ročně. Výjimku mají kotle na pevná paliva se sezonním provozem, kde stačí čištění dvakrát ročně.

Každý rok je třeba navíc kontrolovat spalinové cesty, a vybírat z nich tuhé znečišťující části a saze. U plynových kotlů a vyvložkovaných komínů stačí uvedené procedury provádět jednou za rok.

Máte-li zařízení s výkonem přes 50 kW, tak v případě užívání pevných paliv je třeba uvedené procedury provádět dvakrát ročně. U plynných a kapalných paliv pak jednou ročně. Pokud máte komín, který nepoužíváte, pak u něj revizi nepotřebujete. Je však povinné mít u něj cedulku "mimo provoz". 

SEO webu sledují SEO nástroje.cz